Program FLEX

Zgłoszenia do Programu na rok szkolny 2020-2021 przyjmowane są do 17 października 2019 r.

Po aktualne informacje zajrzyj na stronę American Councils, organizatora programu FLEX w Polsce: americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/rekrutacja-2020-2021/

Czym jest Program FLEX?

Program FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program, to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Dzięki programowi uczniowie liceów i techników z Polski i innych krajów mogą spędzić cały rok szkolny w USA, mieszkać u amerykańskiej rodziny i uczęszczać do amerykańskiego liceum. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów.

Kto może aplikować do programu FLEX?

 • Osoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX.
 • Osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2002 a 15 lipca 2005 roku (osoby niepełnosprawne: 15 lutego 2002-15 lipca 2005).
 • Osoba aplikująca powinna być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum.
 • Osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.
 • Osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.
 • Osoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

Uczeń nie może wziąć udziału w programie jeśli:

 • Nie spełnia warunków określonych przez American Councils.
 • Przebywał na terytorium USA dłużej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat.
 • Najbliższa rodzina lub członek najbliższej rodziny aplikował bądź aplikuje o wizę emigracyjną do USA lub ewentualnie ma plany emigracji lub już wyemigrował do USA.

W jaki sposób uczestnicy są wybierani?

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziały w wymianie.

Wybór uczestników zostanie dokonany wiosną 2018 roku, wtedy także wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach selekcji (przewidywany czas ogłoszenia wyników: połowa maja 2018). Warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego jest ważna, ale nie jest to najważniejszy element oceny kandydata.

Co finansuje program FLEX?

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA.
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych.
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku.
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej.
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA.
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Program FLEX nie pokrywa następujących kosztów:

 • Koszt wydania paszportu.
 • Własne wydatki, które nie mogą zostać pokryte z miesięcznego stypendium.
 • Dodatkowy bagaż.
 • Koszt połączeń telefonicznych oraz koszt dostępu do Internetu.

Kiedy i jak aplikować?

Rekrutacja do udziału w programie FLEX zaczyna się we wrześniu.

Zainteresowane osoby, które spełniają wszystkie wymagane kryteria, na samym początku powinny wypełnić aplikację online: ais.americancouncils.org/flex. Wybór półfinalistów zostanie dokonany przez niezależny zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Półfinaliści otrzymają właściwą aplikację do wypełnienia, wezmą udział w teście językowym, napiszą dodatkowe eseje oraz przedstawiciel American Councils przeprowadzi z nimi krótką rozmowę.

Zainteresowane osoby mogą wypełnić aplikację tylko jeden raz. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem American Councils w Polsce bądź odwiedzić stronę discoverflex.org.

Dowiedz się więcej