Studia medyczne w USA

Strona główna / Studia medyczne w USA

Studia medyczne w Stanach Zjednoczonych są dostępne na poziomie studiów graduate. Aby je rozpocząć należy najpierw ukończyć studia undergraduate z tytułem Bachelor. Kandydaci na studia medyczne, muszą uzyskać wysoką średnią na studiach licencjackich, zdobyć świetny wynik z egzaminu MCAT, zaliczyć odpowiednie przedmioty ścisłe, przedstawić fenomenalne rekomendacje oraz udokumentować doświadczenie w zajęciach pozalekcyjnych.

Studia medyczne, które prowadzą do uzyskania tytułu MD (Doctor of Medicine) trwają cztery lata. Na dwa pierwsze lata składa się teoria, a na trzecim i czwartym studenci zdobywają doświadczenie kliniczne. Przebywają oni wtedy w szpitalach, na podobnych zasadach do rezydentów. Po ukończeniu czteroletnich studiów medycznych, absolwenci odbywają szkolenia z wybranej specjalizacji medycznej (tzw. residency).

Certyfikacja ECFMG

Absolwenci zagranicznych szkół medycznych, którzy pragną kontynuować edukację w Stanach Zjednoczonych muszą uzyskać certyfikację ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates).

Chcąc uzyskać certyfikację ECFMG należy:

  • Przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie akademii medycznej ujętej w najaktualniejszej wersji Światowego Katalogu Akademii Medycznych (World Directory of Medical College).
  • Przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wszelkich wymogów pozwalających na wykonywanie zawodu w kraju, w którym ukończyło się studia medyczne. Lekarze pochodzący z innych krajów muszą przedstawić licencję na wykonywanie zawodu w swoim kraju.
  • Zdać obydwie części Amerykańskiego Egzaminu Licencyjnego (US Medical Licensing Examination, USMLE) – podstawy nauk medycznych (krok 1) i nauki kliniczne (krok 2). Są to egzaminy komputerowe prowadzone w centrach egzaminacyjnych na całym świecie.
  • Zdać test Clinical Skills Assessment (CSA) sprawdzający znajomość języka angielskiego w mowie oraz znajomość zasad pracy klinicznej. CSA prowadzi się obecnie w Centrum Oceny Umiejętności Klinicznych ECFMG (ECFMG Clinical Skills Assessment Center) w Filadelfii, w stanie Pensylwania. Lekarz może przystąpić do CSA dopiero po zakończeniu wszystkich innych egzaminów ECFMG z pozytywnym wynikiem.
  • Uzyskać zadawalający wynik z testu językowego

Szukanie stażu

Certyfikat ECFMG nie gwarantuje znalezienia miejsca w programie dla stażystów. Zdarzają się lata, w których zaledwie niewielki odsetek zagranicznych absolwentów studiów medycznych trafia na staże.

Zagraniczni absolwenci studiów medycznych składający wnioski o staże muszą otrzymać certyfikat ECFMG przed rozpoczęciem stażu, natomiast korespondencję dotyczącą programu stażowego warto rozpocząć przed jego otrzymaniem. Informacje na temat programów stażowych można znaleźć w sieci w elektronicznej interaktywnej bazie danych o stażach (Fellowship and Residency Electronic Interactive Database, FREIDA) Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (American Medical Association, AMA).

Prowadząc korespondencję z programem stażowym, należy uzyskać informacje związane z wynagrodzeniem, czasem trwania kontraktu, elementami programu, liczbą godzin pracy i zakresem obowiązków, a także kwestiami ubezpieczeń zdrowotnych oraz od odpowiedzialności.

Zgłoszenia należy składać do poszczególnych programów. Dodatkowo zgłaszający powinni uczestniczyć w krajowym programie dopasowywania stażystów National Resident Matching Program (NRMP) bądź którymś z pozostałych skomputeryzowanych programów zgłoszeń, w których uczestniczą programy stażowe z danej specjalizacji. W przypadku coraz większej liczby specjalizacji medycznych wymaga się korzystania z elektronicznego systemu zgłoszeń do staży medycznych Electronic Residency Application System (ERAS), prowadzonym dla zagranicznych absolwentów studiów medycznych przez ECFMG.

By wziąć udział w NRMP, lekarze muszą zdać egzaminy ECFMG przed 1 stycznia w roku, w którym planują rozpocząć staż. NRMP pozwala każdemu kandydatowi na przedłożenie listy preferowanych przez siebie staży, która następnie zostaje dopasowana do warunków programów stażowych.

W przypadku zagranicznych lekarzy posiadających certyfikat ECFMG, którym przyznano miejsca na stażach, ECFMG zwykle występuje jako sponsor wiz J-1 (exchange visitor). Okres ważności statusu J-1 różni się w zależności od danej dziedziny medycyny: odpowiedni czas szkolenia klinicznego absolwentów w danej specjalizacji określają rady poszczególnych specjalizacji.