Piotr Borczyński

Piotr is a student at IB World School 1531 Raszyńska in Warsaw. He is interested in development economics, foreign policy, and history. He works for the benefit of the local community as the Chairman of the Youth Council of Warsaw, the advisory body to the Council and the President of the Capital City of Poland. From 2017, he has been the vice-chairman of the Białołęka Youth District Council. For his activities, he received the Youth Citizen’ Award in the category of Young Local Government granted by the Mayor of the Białołęka District. In 2019, he was appointed as a permanent member of the Warsaw Educational Council, where he co-creates the Education Development Policy of Warsaw. In 2019, he received the Sapere Auso scholarship awarded by the President of Warsaw for his academic performance and social activity. In high school, he is a member of the School Council and a member of the School Parliament. He is also a graduate of the Warsaw Academy of Young Leaders, organized by the City of Warsaw, and Civic UP Academy, organized by the US Embassy. In his free time, he actively develops his other passions: sailing (he participates in the regatta section in the Laser class), swimming, and debates (he represents the Oxford school Debate team). Piotr has developed his passion for business and economics by participating in business contests. He was a laureate of competitions organized by the National Bank of Poland, the Polish Chamber of Commerce and the Warsaw University of Technology, obtaining the Junior Broker license in 2019. Piotr is also passionate about the United States, which he showcased by becoming a laureate of the “I Know America” contest organized by the US Embassy.

PL

Piotr jest uczniem IB World School 1531 Raszyńska w Warszawie. Interesuje się ekonomią rozwoju, polityką zagraniczną oraz historią. Działa na rzecz lokalnej społeczności jako Przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, organu doradczego Rady i Prezydenta m.st. Warszawy. Od 2017 roku wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka. Za swoją działalność otrzymał Młodzieżową Nagrodę Obywatelską, w kategorii Młody Samorządowiec przyznaną przez Burmistrz Dzielnicy Białołęka. W 2019 roku został powołany jako stały członek Warszawskiej Rady Edukacyjnej, gdzie współtworzy Politykę Rozwoju Edukacji w Warszawie. W 2019 r. otrzymał stypendium Sapere Auso przyznawane przez Prezydenta m. st. Warszawy za wyniki w nauce oraz działalność społeczną. W liceum, do którego uczęszcza jest członkiem Rady Szkoły i posłem na Sejm Szkolny. Jest także absolwentem Warszawskiej Akademii Młodych Liderów – organizowanej przez Urząd m.st. Warszawy oraz Civic UP Academy – organizowanej przez Ambasadę USA w Warszawie. W wolnym czasie aktywnie rozwija pasje poza szkolne, którymi są żeglarstwo – zawodnik sekcji regatowej w klasie Laser, pływanie oraz debaty – reprezentant szkolnej drużyny Debat Oxfordzkich. Swoją pasję do biznesu i ekonomii rozwija poprzez udział w konkursach biznesowych. Został laureatem konkursów organizowanych przez Narodowy Bank Polski, Krajową Izbę Gospodarczą czy Politechnikę Warszawską, w 2019 roku uzyskując licencję Junior Broker-a. Jego pasją są również Stany Zjednoczone, co udowodnił zostając laureatem konkursu I Know America, organizowanym przez Ambasadę USA.

Scroll to Top