Olga Wilk

Olga is an enthusiastic, young biologist currently studying at II Liceum Ogólnokształcące im. J. Tischnera in Wodzisław Śląski. Her study program involves extensions in mathematics, biology and chemistry. Olga is a scholar of the “Support programme for the outstandingly gifted” by KFnrD (National Children’s Fund) and has been involved in Silesian Academy of Young Scientists “Lykeion”. She has carried out two biology experiments on plant allelopathy. She investigated the influence of the Juglans nigra L., Physalis alkekengi L. and Solidago canadensis L. extracts on selected species’ germination processes. Her passion is learning foreign languages. Olga is now trilingual (Polish, English, German) and studies Spanish and Russian to eventually become pentalingual. Olga is the founder and leader of the 1st GirlUp club in Poland (Wolf Girl Up Poland Club), which is part of the UN GirlUp initiative and movement. It aims at raising social awareness and promoting STEM subjects among girls.

She has been a sportswoman for most of her life. She has had a 7-year Latin formation dance career. Additionally, she has been a professional swimmer for 4 years. As for the future, Olga wishes to combine a researcher’s career with being a medical doctor. Her preferred field of science is neurobiology, where the cognitive aspects seem most interesting to her. Olga has an extraordinary mind. She is constantly in search of inspiration and devising solutions. She always looks forward to adventures, which will bring new ideas and perspectives and thus further her personal and professional development.

PL

Olga jest entuzjastyczną młodą biolożką, obecnie uczącą się w II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim. Przedmioty rozszerzone w jej programie nauczania obejmują matematykę, biologię i chemię.

Olga jest stypendystką „Programu pomocy wybitnie zdolnym” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz jest zaangażowana w Akademię Młodych Biologów „Lykeion”.

Przeprowadziła dwa eksperymenty biologiczne dotyczące zjawiska allelopatii u roślin. Badała wpływ ekstraktów z Juglans nigra L., Physalis alkekengi L. i Solidago canadensis L. na proces kiełkowania wybranych gatunków roślin. Pasją Olgi jest nauka języków obcych. Obecnie Olga jest trilingwalna, to jest komunikuje się w językach polskim, angielskim i niemieckim. Aktualnie przyswaja hiszpański i rosyjski, aby zostać pentalingwalną. Olga jest założycielką i liderką pierwszego w Polsce klubu GirlUp: Wolf Girl Up Poland Club. Klub ten jest częścią inicjatywy ONZ i ruchu GirlUp. Jego celem jest podnoszenie świadomości społecznej i promocja przedmiotów STEM wśród dziewcząt. Uprawiała sporty przez większość swojego życia. Ma 7-letnie doświadczenie w latynoamerykańskim tańcu formacyjnym. Dodatkowo była pływaczką wyczynową przez 4 lata.

W odniesieniu do przyszłości, Olga chce połączyć karierę naukową wraz z byciem lekarzem. Jej preferowane pole nauki to neurobiologia, w której najbardziej ją zajmuje aspekt kognitywny.

Olga ma nieprzeciętny umysł. Cały czas poszukuje inspiracji i obmyśla rozwiązania problemów. Mówi „tak” przygodom, które przyniosą jej nowe pomysły i perspektywy na dalszy rozwój zarówno personalny, jak i specjalistyczny.

Scroll to Top