Mikołaj Rokicki

Mikołaj is a student at Batory High School in Warsaw in the bilingual literature-history program. His main area of interest is social sciences, especially the history of European early modern period and capitalism, as well as the political thought and economic doctrines. Discovering, understanding and analyzing socio-economic and political processes and changes within the European countries is deeply compelling to Mikołaj. In a certain sense, he’s also a philosopher trying to solve modern world’s problems, such as social inequalities and the relation between the individual and the collective (nation, state). With great interest, he learns about new ideas brought by leading thinkers, such as Slavoj Žižek or Jordan Peterson. Mikołaj fulfils his passions by taking part in the official nation-wide history competition (he was qualified into the final) which gives him experience in academic research and widens his knowledge. In the past, he was the speaker of the Youth Town Council. He also writes articles on religion, politics and history for the school magazine. In his free time, he attends lectures given by renowned scholars in Warsaw and reads both scientific and literary (fantasy, world classics) books. Listening to military marches from the 19th and 20th century is one of his main sources of energy and motivation.

PL 

Mikołaj jest uczniem II LO im. Stefana Batorego w Warszawie na dwujęzycznym profilu polonistyczno-historycznym. Do jego głównych zainteresowań należą nauki społeczne, szczególnie historia nowożytna Europy i kapitalizmu, jak i myśl polityczna i doktryny ekonomiczne. Odkrywanie, rozumienie i analizowanie procesów i zmian społeczno-ekonomicznych i politycznych sprawia mu wielką satysfakcję. W pewnym sensie Mikołaj jest też filozofem, który stara się rozwiązać współczesne problemy, jak np. nierówności społeczne czy stosunek jednostki i kolektywu (państwa, narodu). Z dużym zaciekawieniem śledzi nowe idee wiodących myślicieli, do których należy Slavoj Žižek czy Jordan Peterson. Mikołaj spełnia swoją pasję poprzez udział w Olimpiadzie Historycznej (przeszedł do finału), dzięki któremu zdobył doświadczenie w badaniu naukowym i poszerzył swą wiedzę. Na swoim koncie ma również pełnienie funkcji marszałka w Młodzieżowej Radzie Miasta Marki. Ponadto pisze artykuły do szkolnej gazety na tematy związane z religią, polityką i historią. W wolnym czasie uczęszcza na wykłady znanych profesorów w Warszawie i czyta książki klasyków i fantastyczne, jak i pozycje naukowe. Energię i motywację czerpie Mikołaj przede wszystkim ze słuchania XIX i XX-wiecznych marszy wojskowych.      

Scroll to Top